Όροι και προϋποθέσεις
Γενικά

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.fullcare.gr Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν στην κάρτα υγείας «Fullcare Pass». Μέσω της ιστοσελίδας προτείνονται οι τρόποι αγοράς της κάρτας υγείας «Fullcare Pass» και ενεργοποίησής της. Ωστόσο καμία από τις εν λόγω πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόταση προς σύναψη σύμβασης προμήθειας της κάρτας υγείας.

Η πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, στο υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται, προϋποθέτει ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσης οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου αυτής.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αναθεωρούνται οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο επισκέπτης / χρήστης να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η New Health System (N.H.S) καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη ή/και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της New Health System (N.H.S) για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ αφορμής ή εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτής.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την New Health System (N.H.S), συλλέγονται από την New Health System (N.H.S) από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε εξ αυτών των πληροφοριών δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της New Health System (N.H.S). Η New Health System (N.H.S) δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών ούτε εγγυάται την ορθότητα αυτών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την New Health System (N.H.S) ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η New Health System (N.H.S) δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της New Health System (N.H.S) και συνεργατών της, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει σε αυτήν τα δικαιώματα χρήσης, και διέπεται και προστατεύεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση και εν γένει διάθεση με ή άνευ ανταλλάγματος, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της New Health System (N.H.S). Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχει παραχωρηθεί η χρήση τους στην New Health System (N.H.S) από τους νόμιμους δικαιούχους τους και δικαιούται να τα χρησιμοποιεί όσο η παραχώρηση διαρκεί. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της παραχωρησιούχου εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου των σημάτων ή/και διακριτικών γνωρισμάτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Νόμο περιπτώσεις και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων “links” προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / ασκούντων την επιμέλειά τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Προσωπικά Δεδομένα

H New Health System (N.H.S) θα πράξει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο που να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Η New Health System (N.H.S) συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για λόγους δημιουργίας στατιστικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας και για λόγους ανάλυσης της πλοήγησης αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της New Health System (N.H.S)

H New Health System (N.H.S) συγκεντρώνει και αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες για τον επισκέπτη σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας: ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, ώρα ζώνης, ανάλυση οθόνης, τύπος πλοηγού, γλώσσα πλοηγού, πρωτόκολλο Internet (IP), διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα, σελίδες που επισκεφθήκατε, προηγούμενες /επόμενες σελίδες που επισκεφθήκατε, διάρκεια αναζήτησης και ανώνυμες συνολικές αναφορές που αφορούν στις διαδράσεις των επισκεπτών που μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα συνολικές αναφορές πληκτρολόγησης ή χρήση του «ποντικιού», συνολικές αναφορές ανακυλίσεων οθόνης, και διαλλείματα στην πλοήγηση του επισκέπτη που αφορούν μόνο την ιστοσελίδα www.fullcare.gr.

H New Health System (N.H.S) δεν συγκεντρώνει μεμονωμένη πληροφορία για κάθε προσωπικό σας δεδομένο (όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας) εκτός αν εσείς ειδικά και εν γνώσει σας παρέχετε τέτοια πληροφορία. H New Health System (N.H.S) δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα που τρέχετε στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.

Η πληροφορία που μνημονεύεται παραπάνω συλλέγεται με τη χρήση ενός «cookie». Το «cookie» είναι μία μικρή σειρά κειμένου που αποθηκεύεται από τον πλοηγό σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» μας δεν περιέχουν πληροφορία που ταυτίζεται με προσωπικά δεδομένα.

Οι περισσότεροι από τους πλοηγούς αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά μπορείτε συνήθως να διαφοροποιήσετε τη διάταξη του πλοηγού σας για να το εμποδίσετε. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies», παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο “help” του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός «cookie».

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η New Health System (N.H.S) χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της New Health System (N.H.S), αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η New Health System (N.H.S) εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την New Health System (N.H.S) εκ του λόγου αυτού.

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

H New Health System (N.H.S) ενημερώνει τους πελάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της μπορεί να ηχογραφούνται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: – Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, με προϋπόθεση τη συγκατάθεση του καλούντος πελάτη που ηχογραφείται.. Σε περίπτωση που δεν συναινεί στην ηχογράφηση η τηλεφωνική συνομιλία τερματίζεται. Εφόσον η τηλεφωνική συνομιλία δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα ηχογραφείται. Κάθε πελάτης της New Health System (N.H.S) δικαιούται να έχει απεριόριστη πρόσβαση στις ηχογραφήσεις των κλήσεών του που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν εφόσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον. Επιπλέον, κάθε πελάτης της New Health System (N.H.S) δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@fullcare.gr.

Αποζημίωση: Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, είτε πρόκειται για διοικητική διαφορά, είτε για αστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβασης μέσω του δικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την New Health System (N.H.S) στην περίπτωση που υποχρεωθείτε σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης από παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το site, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα και links σε άλλα sites, παρέχονται όπως είναι και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, πληρότητα και χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου που διατίθεται σε αυτό το site.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω πληροφόρησης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.